Testületi ülés szeptember 27-én

 Testvérvárosok találkozója, Corvinus Football Club bebukott, Segítségnyújtás, Integrit XX-hírek, ÁSZ–ellenőrzés, adómódosítások, új képviselő, Gondoskodás Közalapítvány, ONIGESZ, béremelés, BURSA Hungarica, Zeneiskola, és egyebek.

A Polgármesteri beszámolóban többek között tájékoztatót hallgatott meg  arról,  hogy 6 fős delegáció látogatott testvérvárosunkba, Székelykeresztúrra, valamint   Bölönbe.
   Egy héttel később Frankfurt X. kerületéből érkezett delegáció hozzánk. Mindkét alkalommal a további együttműködésről is szó esett, a német delegáció összetételénél fogva, sporttal kapcsolatos együttműködést szorgalmazott.

A Corvinus Football Club Sportegyesület képviselője 2007. július 16-án írásban felmondta az Ady Endre Általános Iskola területén lévő, műfüves sportpálya használatára, 2004-ben kötött területbérleti szerződést. Ezért a pálya ideiglenesen lezárásra került.

A Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata 2007. október 11-én a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett ügyfélfogadást tart  a kerületi állampolgárok számára.

A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy felhatalmazza az Integrit XX. Kft-t, a távhőszolgáltatási díjhátralékokra vonatkozó helytállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat végrehajtására.
 
Tájékoztatta Polgármester úr a Képviselő-testületet, hogy tervszerinti, előre bejelentett ellenőrzést végez a Városházán az Állami Számvevő Szék és a Közép-Magyarországi Regionális  Közigazgatási Hivatal. Az eredményekről tájékoztatást fog adni.

FIGYELEM!


Pesterzsébet  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évben – az Európai Uniós jogharmonizációt is végrehajtva – új helyi adó rendeleteket alkotott. E rendeletekben foglaltak értelmében a 2007. december 31-ig hatályban lévő mentességek megszűnnek a következők szerint. 

   Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 13/2003.  (V.16.) Ök sz. rendelete 6.§ j.) pontja értelmében adókötelessé válnak:

      - az eredeti rendeltetésének megfelelően használt gépkocsi tároló,
     - a társasházak, lakásszövetkezetek bérbeadással nem hasznosított közös használatú helyiségei (folyosó, lépcsőház, stb.),
     - a sport céljára használt és hasznosított építmény

    Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló 14/2003. (V.16.) Ök sz. rendelet 10.§. (5) értelmében adókötelessé válnak:


      - a kulturális intézmény és művelődési szervezet telekingatlana,
   - közmüzemi, kommunális szolgáltatást végző intézmények építményeihez tartozó telkek.

A Bizottságok beszámolói napirend során tette le a lemondott Veress Gabriella  (Fidesz)   helyére lépő Stadler László képviselői esküjét.

Engedélyezte a testület a KisKert Környezetvédelmi Egyesület részére, hogy székhelyként a Civil Házban működhessen.

Beszámolt a Képviselő-testületnek tevékenységéről a Gondoskodás Közalapítvány. A Képviselő-testület nagy sikerként értékelte, hogy az alapítvány magánszemélyektől is sikeresen gyűjtött szponzor-pénzeket.

Ugyancsak beszámolót fogadott el a testület az ONIGESZ elmúlt két évi működéséről. Mint elhangzott, ez a beszámoló az intézmény önértékelését tartalmazta, amely kiegészülve az éppen befejeződő revizori vizsgálat anyagával, alapját képezi  az intézmény jövőjéről szóló  néhány hónap múlva elkészülő előterjesztésnek. Már az  anyag elkészülte után értékelték  a revizori vizsgálatot, kifejezetten javuló munkát regisztrálva.  A 10 oldalas előterjesztés sok statisztikai adatot tartalmaz a jelenleg 31 fővel, az oktatási intézményeket kiszolgáló intézmény működéséről.

Pesterzsébet Önkormányzata módosította 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ez a módosítás technikai jellegű volt. Kerületünk két vállalkozó orvosa nyugdíjba vonult és helyüket közalkalmazotti státuszban lévő orvosokkal lehet pótolni. Ezt a lehetőséget teremtette meg a testület.

Képviselői indítványra megvitatta a testület a köztisztviselők béremelését lehetővé tevő törvényi módosítás helyi alkalmazását. Elhangzott, hogy a Hivatal már a nyáron készített ehhez hasonló előterjesztést, és elvégezték a háttérszámításokat. Végül a frakciók megállapodtak abban, hogy a béremelés lehetőségét beépítik a költségvetési koncepcióba és a jövő évi költségvetés elfogadásakor (várhatóan februárban) döntenek róla.

A Képviselő-testület ebben az évben is úgy döntött, hogy csatlakozik a BURSA Hungarica 2008. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. A részletekről a Pesterzsébet  újságban jelenik meg felhívás.

Elfogadta a Képviselő-testület a Kulturális Koncepció időarányos megvalósításáról szóló beszámolót.

Módosította a testület az oktatási intézményekben szedhető tandíjakról szóló rendeletét. A módosítás lényege,  hogy  miközben a tandíj mértéke nem változik, a  kedvezmények sokkal jobban fognak függeni a tanulók tanulmányi eredményétől. Ez leginkább a Zeneiskolában lesz észrevehető.

Elfogadta a Képviselő-testület  a települési, oktatási,  esélyegyenlőségi programot. Ezt a programot a nyár elején dolgozták ki szakértők és a hivatal dolgozói. Kerületi programmá válásával nem csak a  feladatokat határozza meg az ezen a téren dolgozók számára, hanem lehetővé teszi további  pályázatok benyújtását.

A Képviselő-testület, elfogadva a Közigazgatási Hivatal által megküldött, a Legfelsőbb Bíróság elvi döntését tartalmazó tájékoztatót, ennek szellemébe módosította  a közterületek használatának és hasznosításának rendjéről szóló rendeletét. Ez a hivatali rend és ügykezelés szabályait érintette elsősorban.

A Képviselő-testület elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  rendeletét. Ez a rendelet  tartalmazza, hogy a kerületünkben lévő különböző házi orvosi, gyermekorvosi,  stb.  körzetekhez mely utcák tartoznak. Ezt a módosítást időről-időre, a lakosság számváltozásával  elvégzi a testület,  de akik már bejelentkeztek, azoknak nincs semmi tennivalójuk.

Támogatta a Képviselő-testület, hogy a kerületi gyermeklakosság szemészeti ellátását a jövőben a Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató Kft. végezze. Az előterjesztő szerint, jelentősen csökkenhet a várakozási idő a jelenlegi szolgáltatóhoz képest.  A végső döntést a  Fővárosi Közgyűlés  hozza meg.

Ellátási szerződést kötött önkormányzatunk az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal, családok átmeneti otthonába való ellátásának biztosítására. Az Anyaoltalmazó Alapítvány azoknak a   családoknak (anya és gyermekei) nyújt 9 hónapon keresztül segítséget és ellátást, akiknek férjük vagy élettársuk elől menekülniük kell.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy kezdődjön meg Pesterzsébet Önkormányzatának
  2008-2010. évekre vonatkozó Informatikai Stratégiájának előkészítése. Várhatóan a decemberi ülésre készül el az előterjesztés.

Pesterzsébetet érintő javaslatokat fogalmaztak meg a képviselők a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi Munkatervéhez. A vitában elhangzott: több olyan javaslat is van, melyek megoldását már évek óta szorgalmazzuk a fővárosban. Pl.  a Lázár – Wesselényi – Szilágyság – Temesvár utca csomópontjának átépítése.

Két pályázat benyújtását is támogatta Képviselő-testületünk. Előbb a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat, majd az önkormányzati intézetek akadálymentesítésére kiírt pályázat benyújtását és a szükséges önrész (ötven millió forint) biztosítását  engedélyezte.

Ezt követően egységes szerkezetbe foglalta a testület a közbeszerzési eljárások  rendjéről szóló határozatokat.

Négy-párti,  közös határozati javaslatot fogadott el a Képviselő-testület a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium  megmentése ügyében. A felszólalások során elhangzott, van remény az iskola megmaradására, országgyűlési képviselőink érvei hatottak a döntéshozókra. A  végső szót kimondó fővárosi döntés a közeli  hónapokban várható.

Az ezt követő zárt ülésen a Képviselő-testület  kitüntető címekről, majd fellebbezésekről döntött.

Komoróczy László

alpolgármester