Az MSZP Kongresszus határozatai

POLITIKAI NYILATKOZATA Kormány antidemokratikus, nemzet- és társadalomellenes politikája lerombolja elért eredményeinket, kilátástalanságba és bizonytalanságba kergeti a magyar embereket, és veszélybe sodorja Magyarország jövőjét. Intézkedéseik nyomán, hazánkban demokratikus, gazdasági, és szociális válság alakult ki. Feldúlták a harmadik Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerét, támadást intéztek a demokratikus intézményrendszer, a jogállam ellen. Szétzilálták a magyar társadalmat, és bűnbakképzéssel szembe állítanak egymással társadalmi csoportokat. Korlátlan hatalmuk kiépítése érdekében kiiktatták a hatalom demokratikus ellensúlyait és megbélyegzéssel, bűnbakképzéssel, megfélemlítéssel alattvalóvá akarják kényszeríteni Magyarország állampolgárait.


•    Erőszakosan, egyoldalúan korlátozzák a szólás szabadságát, a gondolkodás a tudomány a művészet és a kultúra függetlenségét, megsértik a világnézeti semlegességet.


•    Nemzetinek álcázott politikájukkal aláássák Magyarország nemzetközi tekintélyét, veszélyeztetve jószomszédi kapcsolatainkat és kockáztatva az Európai Unión belüli elszigetelődést. A határon túlra is kiterjesztett megosztó politikájukkal gyengítik a határon túli magyarok érdekérvényesítő képességét.


•    A Kormány adó- és szociálpolitikája a gazdagoknak még többet ad, a középrétegektől és a szegényektől elvesz. Ez a torz társadalompolitika robbanásig feszíti a társadalmi különbségeket.


•    Támadást intéznek a munka világa ellen. Egyoldalúan felmondják az érdekegyeztetés ma létező rendszerét, kormányzati diktátumokkal csorbítják a szociális partnerek, a munkavállalók képviseleti jogait. A munkájukból élőket kiszolgáltatottá és jogfosztottá teszik.


•    A közmunkaprogram csonkításával a legnehezebb helyzetű térségekben élőkre a nyomor az éhezés vár. Pedig ezekben a térségekben éppen a Kormánynak kell munkát teremtenie, hogy a közmunka programok minimális megélhetési lehetőséget teremtsenek az ott élőknek.


•    A Kormány a tankötelezettség korhatárának leszállításával, a pedagógustársadalom elbizonytalanításával, az oktatási rendszer kapacitásainak drasztikus szűkítésével, a felsőoktatásra szánt források csökkentésével, a szakmához és a diplomához jutás feltételeinek nehezítésével a jövő generációk életesélyeit korlátozza. A tanulást nem korlátozni, hanem bátorítani kell.


•    A magyar egészségügy az összeomlás szélére került. Az orvosok elvándorlása rövid időn belül nem csak a gyógyítás eredményességét, hanem az egész egészségügy rendszerének működőképességét veszélyezteti. Az egészségügynek több pénzre és hatékonyabb működtetésre van szüksége, mely csak az érdekeltségi viszonyok betegközpontú átrendezésével érhető el.


•    A Kormány szétverte a magánnyugdíj-rendszert, elvette a tagok megtakarításait, és ezzel megsértette az emberek magántuljadonhoz való jogát, valamint összezúzta a nyugdíjrendszer egyik pillérét. Ezzel veszélyezteti a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, és nemzedékektől veszi el a békés és biztonságos öregkor lehetőségét.


•    Visszamenőleges törvényekkel – a jogállamiság sárba tiprásával – megteremtik a lehetőségét annak, hogy bárkitől bármikor elvegyék a már megszerzett jogaikat. Az évtizedes munkával megszerzett jogok elvonása, a megállapodások egyoldalú felrúgása az állam és az állampolgár közötti bizalmat rendíti meg.


•    A Kormány központosító törekvéseit az önkormányzatiság elleni hadüzenetnek tekintjük. A helyi igazgatás és a feladatok átszervezése nem lehet ok az önkormányzatiság csorbítására. A „Rólunk - nélkülünk ne döntsenek”- elv húszéves vívmányát meg kell őrizni.


•    Megalapozatlan, ad hoc jellegű gazdaságpolitikai intézkedéseikkel zsákutcába viszik az ország gazdaságát. Rontják hazánk versenyképességét, elriasztják a befektetőket, felélik a meglévő forrásokat, a modernizációtól való elfordulással a fejlett világ perifériájára sodorják Magyarországot. A kapkodó gazdaságpolitikai intézkedések nem teremtenek új munkahelyeket, és nem állítják fenntartható növekedési pályára az országot.


A Magyar Szocialista Párt büszke a korábbi szocialista kormányok stabilizációs és modernizációs eredményeire, sikereire és a Horn kormány mértéktartó és értékadó 2/3-os kormányzására.


Mi, a Magyar Szocialista Párt tagjai és támogatói elutasítjuk Orbán Viktor politikai rendszerváltását. A nemzet érdekében elvi alapokon álló, konstruktív ellenzékiséget képviselünk, ezért kizárólag értékrendünkkel és szakmai meggyőződésünkkel összhangban álló, hazánk érdekét szolgáló ügyekben működünk együtt.


A szabadság, a szolidaritás és az igazságosság értékeinek képviselőiként, célunk a munkahelyteremtés, a társadalmi béke megteremtése, az igazságosság helyreállítása, az ország modernizációjának elősegítése, a gazdaság versenyképességének növelése, és ezek által az életminőség folyamatos javítása.


Az Orbán-rendszer ellenzékeként, erős baloldali néppártként, szövetségesként tekintünk minden demokratikus ellenzéki erőre és szorgalmazzuk a velük való, program és érték alapú együttműködést, annak érdekében, hogy a legközelebbi választáson leválthassuk az Orbán-kormányt.


Ma valamennyi demokrata elsőrendű feladata és kötelessége, hogy újra egyesítsük a magyar embereket és, hogy helyreállítsuk Magyarországon az alkotmányosságot, a jogállamot, a parlamentarizmust és a szociális piacgazdaságot.


Ezért folytatjuk küzdelmünket a szabad, igazságos, modern és európai Magyar Köztársaságért!

 

 

 

„Egység Magyarországért”
kongresszusi határozat
A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa, a párt történetének egyik legfontosabb pillanatában kiáll a szabad, igazságos, modern és európai Magyar Köztársaság megteremtéséért folytatott következetes baloldali politika mellett. Fenntartja szervezeti és politikai egységét, megújítja működését, politikai karakterét, szigorítja a szervezet belső etikai normáit.


Az MSZP kongresszusa áttekintette a magyar baloldal aktuális feladatait, a párt jövőjének kérdéseit és a követendő szervezeti, illetve szövetségi stratégia irányait.

1.    Elfogadja a mellékelt politikai nyilatkozatot mint a regnáló kormány országromboló tevékenységével szembeni küzdelem irányadó dokumentumát.


2.   Kezdeményezi a Programtanács „Iránytű” című anyagának belső vitáját. A dokumentum  egyszerre jelent folytonosságot és önkritikát eddigi tevékenységünk kapcsán, megerősít értékeink képviseletében, egyben új irányokat ajánl a jövőre. A társadalmi-, a tudományos- és közéleti partnerekkel folytatott konzultációk eredményeivel kiegészítve, a következő kongresszus jóváhagyásával a megújuló MSZP új alapdokumentumává válhat.


3.    Az MSZP nyitott, demokratikus, baloldali néppárt, amely a politikai és szervezeti önállóság tiszteletben tartásával sokszínű, érték- és program alapú szövetségkötésre készül a jelenlegi kormány leváltásában érdekelt demokratikus pártokkal, mozgalmakkal, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel.


4.   Megerősítjük, hogy az MSZP az európai szociáldemokrácia értékei – a szabadság, igazságosság, szolidaritás, esélyegyenlőség – mentén, a jelen kor kihívásainak megfelelő, progresszív,  felelős, modern baloldali politikát kíván képviselni.


5.    Baloldali pártként a Szocialista Párt kiemelt felelősséget érez az érdekeiket érvényesíteni nem, vagy alig tudó, elesett, kiszolgáltatott emberek iránt. Képviseli a fiatalokat, a  munkájukból és nyugdíjukból élőket és mindazokat, akik az orbáni gazdaság- és társadalompolitika vesztesei. Támogatja azokat, akik a demokrácia, a jogállam és a Köztársaság helyreállítását tekintik céljuknak.


6.    A párt továbbra is alulról felfelé szerveződő, nem vezérelvű, a tisztújítási gyakorlatában felmenő rendszerű szervezet marad, amely tiszteletben tartja az elkülönült szervezeti szintek autonómiáját.


7.    A döntéshozatal előtti belső, demokratikus vita lehetősége az MSZP alapvető értéke. A viták igénylik a közösség iránti szolidaritást és felelősséget, a belső partnerséget. Az MSZP folyamatos megújulásának alapját jelentő érték a demokratikus belső működés.


8.    A MSZP hatékony működésének alapja a demokratikus döntéseket követő fegyelmezett közös politizálás. A Kongresszus felszólítja az MSZP tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a párt életében, és a nyilvánosság előtt képviseljék az MSZP által meghatározott közös álláspontot.


9.    A Kongresszus felszólítja az Alapszabályszerkesztő Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a szigorúbb etikai normák következetes érvényesíthetőségére, a párt gazdálkodásának átláthatóbbá tételére, a párt működésének hatékonyabbá tételére, a párttagok és szimpatizánsok aktívabb részvételének biztosítására, továbbá az összeférhetetlenség szigorúbb szabályozására.


10.    Az MSZP egységének megőrzése közös felelősség. A kongresszus arra hívja fel a párt minden tagját, szervezeteit és testületét, hogy határozottan lépjenek fel azokkal szemben, akik veszélyeztetik a párt egységét és választói megítélését.


11.  A magánvélemények nyilvánosság számára történő megfogalmazását, a nyilvánosságon keresztül megvívott személyes vitákat a Kongresszus károsnak tartja, ezért az ilyen magatartást a továbbiakban súlyos etikai vétségnek tekinti.  Felhívja valamennyi tagját, hogy tartsa be a mindenkire kötelező szervezeti és etikai szabályokat, legyen szolidáris közössége iránt.

 

12.    A párt továbbra is a Magyar Szocialista Párt néven kíván működni.


13.   A kongresszus felszólítja a párt vezető testületeit, hogy az alapszabálynak és a közös döntéseknek szerezzen érvényt.

MSZP KONGRESSZUS  HATÁROZATA
Az MSZP Alapszabályának módosításával foglalkozó bizottság keretében folyó munka megfelelő és alkalmas arra, hogy vitáink eredményét a párt működésébe és szervezetébe beépítse.


A kongresszus felkéri a Demokratikus Koalíció Platformot, hogy térjen vissza az Alapszabály-szerkesztő Bizottság munkájába és fontolja meg a pártszavazási kezdeményezésének visszavonását.

A MAGYAR SZOCIALISA PÁRT KÖZLEMÉNYE

 


1.    Az MSZP elnöksége megválasztása óta elkötelezte magát a nyitott, demokratikus baloldali néppárti státusz mellett és ennek szellemében végzi munkáját. Ezt erősítette meg a tegnapi kongresszus is, amely a 94%-os többséggel elfogadott határozatában támogatta az elnökség által képviselt álláspontot, miszerint következetes baloldali politikát, a szociáldemokrácia alapértékeinek – a szabadság, igazságosság, szolidaritás, esélyegyenlőség - bázisán a kor kihívásainak megfelelő, progresszív, felelős, modern baloldali politikát kíván folytatni.


2.    Az elnökség által beterjesztett szinte egyhangúan elfogadott határozat azt bizonyította, hogy az MSZP-ben egy irányzat van. Az, amely kiemelt felelősséget érez az érdekeit érvényesíteni nem vagy alig tudó, elesett, kiszolgáltatott emberek iránt. Képviseli a fiatalokat, a munkájukból és a nyugdíjukból élőket és mindazokat, akik az orbáni gazdaság- és társadalompolitika vesztesei, és támogatja azokat, akik a demokrácia, a jogállam és a Köztársaság helyreállítását tekintik céljuknak.


3.    Azt is egyértelművé tette a kongresszus, hogy nem kívánja a szocialista pártot olvasztótégellyé tenni és a pártba integrálni a liberális és konzervatív értékrendet valló embereket, hanem a politikai és szervezeti önállóság tiszteletben tartásával, sokszínű, érték és program alapú szövetségkötésre készül a jelenlegi kormány leváltásában érdekelt demokratikus pártokkal, mozgalmakkal, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel.


4.    Az MSZP párttagsága határozottan kiállt a párt egysége mellett, ezt nem csak a kongresszusi határozat, hanem az azt megelőző több mint 100 taggyűlésen elhangzott vélemény is megerősíti. Ezért hívta fel a Kongresszus a párt minden tagját, szervezetét és testületét arra, hogy határozottan lépjenek fel azokkal szemben, akik veszélyeztetik a párt egységét és választói megítélését.


5.    Sőt, a magánvélemények nyilvánosság számára történő megfogalmazását, a nyilvánosságon keresztül megvívott személyes vitákat a Kongresszus károsnak tartotta, ezért az ilyen magatartást a továbbiakban súlyos etikai vétségnek tekinti.


6.    A kongresszusi vitából egyértelművé vált, hogy az MSZP-ben mindenki a megújulás és a változás pártján áll. Ezen cél elérése érdekében sokan sokféle megoldást javasolnak. Közös feladatunk, hogy  együtt találjuk meg a legjobb alternatívát. Az európai szociáldemokrata pártokban is komoly vita zajlik a változás mikéntjéről. Számos javaslat fogalmazódik meg a német, a francia, az angol és más szocdempártoknál, de nincs egyértelmű, kizárólagos és mindenki számára követhető út. Ezekben a vitákban szervesen részt vesz a Magyar Szocialista Párt is kétoldalú megbeszélések keretében, valamint az Európai Szocialisták Pártján keresztül is.


7.    A Kongresszus az Alapszabály-szerkesztő Bizottság már megkezdett munkájához és annak eddigi javaslataihoz adott megerősítést, amikor a Bizottság által megfogalmazott előterjesztés alapján határozatba is foglalta az alapszabály módosításának kívánatos irányait.


8.    A pártszavazással kapcsolatos kiegészítő határozati javaslatról a Demokratikus Koalíció Platform egyik tagjának javaslatára döntött a Kongresszus - titkos szavazással. Ebben a Kongresszus kérést és nem tiltást fogalmazott meg. Eszerint: az MSZP Alapszabályának módosításával foglalkozó bizottság keretében folyó munka megfelelő és alkalmas arra, hogy vitáink eredményét a párt működésébe és szervezetébe beépítse. A Kongresszus ezért felkérte a Demokratikus Koalíció Platformot, hogy térjen vissza az alapszabály-szerkesztő bizottság munkájába, és fontolja meg a pártszavazási kezdeményezésének visszavonását.


9.    A Kongresszus az MSZP legfőbb döntéshozatali fóruma, így jogában áll bármilyen kérdésben állást foglalni és bármely más előző döntést felülírni. Határozatai mindenki számára kötelező érvényűek. Ezért egyértelműen felszólította a párt vezető testületeit, hogy az Alapszabálynak és a közös döntéseknek szerezzen érvényt.

 

Június 18-19.