Kishírek 2011. novemberében

Az élet nem állt meg és mi újabb Kishírekkel várjuk Olvasóinkat.


    FIGYELEM! November 21-én (hétfőn), 3/6 – 6-kor egy gyakorlat keretében Pesterzsébet minden szirénája meg fog szólalni, kb. két percig. Ezen a napon a polgári védelem irányítói gyakorlatoznak egész nap, és ennek része a sziréna próbája.

    Az Oktatási Bizottság támogatta a kérést és javasolta a testületnek, hogy 2012-ben is támogassa anyagilag „A muzsika világa” című általános iskolai tanulóknak szervezett koncertsorozatot. A Csiliben tartott rendezvények összesen 650 000 Ft-ba kerülnek

    Minden évben többször előfordul, hogy a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat, noha megítélték neki, valaki nem tudja igénybe venni. Ilyenkor a támogatás helyi részét a Wekerle Sándor Alapkezelő visszautalja Önkormányzatunknak. Ha az akadályok elhárulnak és folytatja tanulmányait a kérelmező, akkor ezt az összeget helyi támogatásként megkaphatja. Erről az Oktatási Bizottság dönt, általában kedvezően a kérelmező részére. Ezúttal 22 500 Ft-ot ítéltünk meg számára.

    A testület munkatervének elfogadásakor a beszámolókat a bizottságokhoz rendelte. Így most csak az Oktatási Bizottság tárgyalta a 2011/2012-es tanév indításának tapasztalatait.
Beszámoltak arról, hogy ebben az évben összesen 78,6 millió Ft-ot nyertek pályázaton, a tavalyi 40,1 millióval szemben.
2011-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1796 főt részesítettek, összesen 10,4 millió Ft értékben. Ezt az összeget teljes egészében az állami költségvetés fedezte.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2011-ben 461 család, összességében
5 millió Ft értékben részesült. Teljes egészében önkormányzatunk fedezte ezt az összeget. A nagyon alacsony keresetű családok, de főleg a gyereküket egyedül nevelő szülők részére adott támogatás gyógyszerköltségre, közüzemi számlák kifizetésére, napi megélhetőségük biztosítására fordítódott.
Beiskolázási segélyt tanévenként egy alkalommal lehetett kérni, 5 000 Ft értekben. A Képviselő-testület szeptember 16-i hatállyal megszüntette ezt a segélyformát, így csak azok részesülhettek belőle (56 fő 280 000 Ft-al), akik kérelmét eddig elbírálták, 105 kérelem elutasításra került. Ezt a támogatást is teljes egészében az önkormányzat fedezte bevételeiből.
Az ugyancsak szeptember 16-i megszüntetéséig szociális tanulmányi ösztöndíjban részesülhettek a jól tanuló, de nehéz anyagi helyzetben élő tanulók. A tanévre adható, havi 4 000 Ft-ot idén 158 gyerek részére összesen 3,6 millió Ft-al kapta meg a megszűnés időpontjáig. Ezt a támogatást is önkormányzatunk állta.
A Gyermekvédelmi törvény rendelkezik az óvodáztatási támogatásról. Szeptember 30-ig 54 halmozottan hátrányos gyermek részére 720 000 Ft összegben folyósítottunk óvodáztatási támogatást, melyet teljes egészében a központi költségvetés fedez.
Az Oktatási Bizottság idén is 5 millió Ft-al támogatta a BURSA Hungarica pályázaton keresztül a kerületből felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, akik 2 millió FT helyi támogatásban is részesülhetnek.
Ezt követően a tárgyi feltételekről szól a beszámoló – nem sok jót mondva. Az utóbbi időszakban csak az életveszélyes helyzetek elhárítását tudták megvalósítani.
Jelenleg a teljes munkaidőre számítva 925,75 álláshely van az oktatási intézményekben, 37-el kevesebb, mint tavaly. A novemberi ülésre újabb, 4,5 technikai dolgozói létszám megszűnését terjesztették elő.
A Beszámoló ezután az intézmények szakmai munkájáról szólt.

Az Óvodák életében jelentős változás volt, hogy a 17 tagintézmény az eddigi 11-hez képest 6 vezetőhöz tartozik. Emiatt minden szabályzatukat, programjukat javítani kellett, igazítani az új rendhez. Az október 1-i statisztika szerint 2001 fő a gyermekek száma, 18-al kevesebb a hasonló tavalyi létszámnál. A nehezen kezelhető gyerekeket is figyelembe véve a feltöltöttség 100 %-os. Mivel nem minden 3 éves pesterzsébeti gyereket tudtak felvenni, ha a jelentkezők fenntartják igényüket újabb csoportszobák kialakítását kell vizsgálnia önkormányzatunknak.
A 83 csoportban 23,3 fő az átlag létszám. A sajátos nevelési igényű gyerekek száma 37 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás 74 fő. Étkezési kedvezményben a gyermekek 29 %-a részesül. Változatlanul működnek a különböző programok: néptánc, idegen nyelv, balett, korcsolyaoktatás, stb.

Az általános iskolákról szóló beszámoló szerint ebben a tanévben nyolc általunk fenntartott általános iskola működik. A tanévet 2991 tanuló kezdte meg, ez 38-al kevesebb az előző évinél. A tanulócsoportok száma 137, ez 3-al kevesebb, mint tavaly. A csoportok átlaglétszáma 21,8 fő, azonos a tavalyival. A délutáni csoportok száma változatlanul 72, átlaglétszáma 22,4 fő.
A nem pesterzsébetiek száma 196 fő, 6,5 %. Az iskolában étkező tanulók aránya 72 %, ebből kedvezményben részesül 48 %. 33 %-uk teljesen térítésmentes.
A hátrányos helyzetű tanulók aránya 6,5 %, csökkent ebben az időszakban.
Az elsősök száma 394 fő, további 58 gyerek a Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumba, míg kerületen kívül több mint százan fognak tanulni.
A tanév végi adatok alapján a kihasználtság 88,2 % volt, ami igen nagy szóródást takar. A Halós Alfréd Á. I. 102 %, míg a Zrínyi Miklós Á. I. 58,5 %-on áll.
A beiskolázási adatok alapján a tavalyi nyolcadikosok (378 fő) közül 121-en gimnáziumba, 189-en szakközépiskolába, 64-en szakiskolába nyertek felvételt, míg 2-en nem tanulnak tovább.

Két középiskolánk (melyek jövő nyáron jogutód nélkül szűnnek meg) a Corvinus TISSZK-hez tartoznak, így kaphatnak szakképzési támogatáshoz. A tanulólétszám a döntés nyomán – különösen a Baross Gábor Szakiskolában – jelentősen csökkent.
A tanulók 16 %, 94 fő erzsébeti, más kerületből 277, vidékről 261 fő a bejáró tanuló.

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a zeneművészeti ágon 617-en, a képzőművészeti ágon 45 tanulót oktatnak. Összesen 49 fővel vannak többen, mint tavaly. 
Az Oktatási Bizottság elfogadta a 2011/2012-es tanév indításáról szóló beszámolót. Egyúttal felkérte az Oktatási Osztályt, hogy január 31-ig dolgozzon ki tervet az alacsony kihasználtságú iskolák átszervezésére.

    A kisebbségi önkormányzatok is tájékoztatót adtak elmúlt évi munkájukról.      A Roma és a Német Önkormányzat kivételével valamennyi  önkormányzat kiemelte ,     hogy Pesterzsébeten kevesen laknak a nemzetiséghez tartozók közül, így elsődleges feladatuknak a nyelv megőrzését, a központi nemzetiségi programokon való részvételt tekintik. Az Önkormányzatok anyagilag támogatják a nemzetiségek központi szervezeteit és megnyilvánulásait. Különösen fontos ezek közül az (általában két nyelvű) nemzetiségi újságok,  könyvek kiadása, néptánc csoportok működése. A közösen fenntartott művészeti csoportok cserébe Erzsébeten is fellépnek terjesztve és bemutatva kultúrájukat. Ugyancsak mindannyian fontosnak tartják nyelvük megtartását, rendszeres találkozókon összefogva a szórványban élőket. Ezért támogatják az Országos Önkormányzatok által fenntartott Óvodákat és Iskolákat. Érdemes megemlíteni a Bolgár Önkormányzat kezdeményezését, akik az egyik kétnyelvű folyóiratot minden kerületi bolgár származású család részére előfizetik.
A korábbi évekhez képest jelentősen és feltűnően csökkent a Roma Önkormányzat aktivitása, sajnos nem jelentek meg a Bizottság ülésén így nem tudtak felelni a felvetődő kérdésekre.
Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat igen sokat fáradozik népük, hazájuk bemutatásán, egyúttal kiállításokat szervezve az erzsébeti érdeklődőknek is. Megemlékeztek a kerületi újságban az örmény származású Agárdy Gábor színművészről is.
A most először megalakuló Szlovák Önkormányzat a szerveződés szakaszában van. Kiemelkedik eredményeik közül egy magyarországi szlovák nyelvű író novelláskötete megjelenésének a támogatása.
Igen aktívak a szintén újonnan alakult Ukrán Önkormányzat tagjai. Tevékenyen részt vesznek az Országos Ukrán Önkormányzat munkájában és velük együtt szervezik a programokat. Így szerveztek történelmi konferenciát Ukrajnáról, vagy a magyar – ukrán gazdasági kapcsolatok elősegítésére találkozót. Szervezésükben november 17 és 20-a között küldöttség jön Pesterzsébetre, felvenni velünk a kapcsolatot.
A Lengyel Önkormányzat is most alakult először. Ők is az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat programjait szervezik kerületünkben, igen aktívan. Budapest-szerte részt vesznek a rendezvényeken. Maguk is szerveznek ilyet, pl. kerületünkben lakó lengyel festőművész kiállítását másik kerület iskolájában. Fontos munkájukban a lengyel testvérvárosunkkal való kapcsolattartás is.
A Bolgár Önkormányzat az említett újság előfizetésen kívül a már felsorolt programokat és tevékenységeket szervezi.
A Német Kisebbségi Önkormányzat (amely önkormányzatunktól a többihez képest igen jelentős anyagi támogatást kap, így lehetőségei is sokkal nagyobbak), igen sokrétű munkáról számolt be. Helyzetük annyiban is alapvetően más, hogy kerületünkben német nemzetiségi nyelven oktató óvoda és általános iskola is működik. Programjaik egy jelentős része ezen intézmények támogatása és segítése (szakmai anyagok, megbeszélések, szavaló versenyek, stb.). A nyelvet tanító tanárok kitüntetését is rendszeresen megszervezik. Az ő esetükben is fontos megemlíteni a kapcsolattartást német testvérvárosunkkal. Így sikerült  ott nyelvi tábort is szervezniük, míg idehaza tánctábort hoztak létre. Támogatják a kerületünkben működő Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet nevű szervezetet.
Sajnálatos módon a Román Önkormányzat nem készítette el a tájékoztatót és nem is jelentek meg képviselői a Bizottság ülésén. Az elhangzottak alapján nem is tartják a kapcsolatot a „rendes” önkormányzattal, talán csak a Pénzügyi Osztállyal. Kár, hogy munkájukat nem látjuk, nem ismerhetjük meg. Mindenesetre meglehetősen furcsa...

    A Pénzügyi Bizottság elé került a Beszámoló Pesterzsébet Önkormányzatának 2011. I-III. negyedéves bevételeiről és kiadásairól. Ez az anyag egy rövidített és némiképp  magyarázó változata a Költségvetési Koncepcióban található testületi anyagnak.
Először elemzi a Beszámoló az intézmények tervezését és az elfogadott költségvetését. Megállapítja, hogy jelentősen, több száz millió forinttal lett alultervezve a kiadások összege, így nem csoda, hogy csak az adó jellegű kiadások alakulása az év végére -250 millió forint körül alakul, amit lényegében csak kívülről lehet majd pótolni. Igen jelentős az időarányos működési kiadások sorának a felhasználása, 80 % fölött, így nyilván itt is pótolni kell majd a felhasznált összeget.
Időarányosnak mondhatók az intézmények bevételeinek alakulása. A működési bevételek (573 millió Ft.) 75 % -ban teljesültek, év végéig kis túlteljesítés várható.
Az intézményfinanszírozás III. negyedévi módosított előirányzata 900 millió Ft-al nőtt, 3.9 milliárdra (nagyrészt az adótörvények változása miatti kompenzációs támogatás), felhasználásuk 83 %, amely meghaladja az időarányos szintet. Évközben takarékossági intézkedések történtek az intézményekben (étkezési jegyek visszavonása, nem kötelező feladatok megszüntetése), melynek következtében 40 millió Ft-ot takarítottak meg a tervezetthez képest.
Az intézményhálózat sokat és eredményesen pályázott az elmúlt időszakban, az elnyert működésre fordítható összeg 108 millió Ft.
A személyi juttatások és a járulékok felhasználása időarányosnak mondható.
A dologi és felhalmozási kiadások tekintetében komoly gondban vannak az óvodák és iskolák. Az ÁFA kiadások mértéke jelenleg 185 %-on áll.
Összességében jól látható, hogy év végére hiánnyal zárnak az intézmények, tartalékaik kimerültek.
A Beszámoló ezt követően egyenként elemzi az intézmények, kisebbségi önkormányzatok időarányos gazdálkodását.

    A Gyámhivatal több tanácskozáson vett részt az elmúlt időszakban, ahol bűnmegelőzésről, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével (iskola kerülés miatt) járó problémákról volt szó.


    Zavartalanul lezajlottak az őszi érettségi vizsgák 2011. október 17-21 között.


    A Pesterzsébeti Múzeumban október 12-én nyílt meg a Tartóshullám című helytörténeti kiállítás, amely a pesterzsébeti fodrászmestereknek állít emléket.


    Október 23-ával kapcsolatos Fáklyás futáson 16 csapat 112 tanulója teljesítette a feladatokat.


    A X. Magyar Festészet Napja alkalmából (október 19-én), nyílt meg a felújított Czétényi kiállítás a Rátkay – Átlók Galériában.


    A Gaál Imre Galériában nyílt meg a Galler Péter helytörténeti gyűjteményéből  rendezett kiállítás november 3-án.


    2011. október 27-én, a József Attila Általános Iskolában tartottak ünnepséget néhai Maróti József tanár úr emlékére. A volt kollégák és tanítványok emlékezése után tantermet neveztek el emlékére.


    Október 13-án a Lázár Vilmos Általános Iskola  meghívására spanyol (katalán) kórus látogatott kerületünkbe. Benéztek a testületi ülésre is, ahol két dal éneklésével mutatkoztak be.


    Ugyancsak ezekben a napokban voltak Erzsébeten a  Német Kisebbségi Önkormányzatunk meghívására frankfurti testvérvárosi küldöttség tagjai. Részt vettek több, a nemzetiségi óvoda és iskola által szervezett rendezvényen is.


    A „Vezetékes telefon szolgáltatás” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás szerződését 2011. október 28-án megkötötte a Hivatal.


    A Hivatal peres ügyei közül kiemeljük, hogy 2011. október 27-én megtörtént az Aranycsillag kiürítése. Régen várnak már erre az ott lakók.


    Az Erzsébet Áruházban történt tűzeset miatt az épületet jelenleg nem lehet használni, statikusok vizsgálják azt. A további lépések ennek ismeretében történnek.


    Megkapta az építési engedélyt a Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda bővítés céljából.


    Az ALDI Áruház címe (Köves utca – Szentlőrinci út sarkán): Köves út 9.


    A Székelyhíd utca 8. szám alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje megtörtént.


    Ismét kinyitott a Polgármesteri Hivatal melletti illemhely, melyet megbízási szerződéssel üzemeltetnek november 1 és december 31 között.


    Határidőn belül elkészült a Köztársaság tér 1. szám alatti Gyermekkert Óvoda lapos tetejének szigetelése, felújítása.


    Hivatalunk részére új irattár létesül a Téglagyár tér 14-ben. Jelenleg a helyiség kiürítése folyik.


    Munkakezdési hozzájárulást adtunk ki a Kende Kanuth utcai közcsatorna rekonstrukció kivitelezési munkáihoz.


    Még az idén elkészül a Fiume utcai útépítés. Jelenleg a közbeszerzés folyik.Összeállította: Komoróczy László