Pesterzsébeti Kishírek, 2012. novemberében

    Az Erzsébet Áruház tűz utáni átépítése a végéhez közeledik. Benyújtották a használatbavételi engedély kérelmüket, és kívülről is látszik a látványos átalakulás.

    Készül az Értékalapú kerületfejlesztés munkaanyag, melyet műegyetemisták tanáraik vezetésével készítenek. Az eredményről január 8-án 17.00-kor, a Csili Helytörténeti Klubjában számolnak be eredményeikről.

   Meghirdettük a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázatot, melyre hamarosan lezárul a jelentkezési határidő.

    Az Innovatív iskolák című TÁMOP pályázattal kapcsolatos hír, hogy eddig két iskola jelezte: befogadták pályázatukat.

   A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan, „Erzsébet utalványra” jogosultak a rászorulók, melyet postán kapnak meg. Megtörtént az erre történő felkészülés és a szerződések megkötése.

    Október 13-án a Szociális és Gyermekvédelmi Központban önkéntes napot szerveztek. Ennek keretében az Ifjúsági Iroda új telephelyének kialakítására került sor, a Hajós Alfréd Általános Iskolától átvett területen.

    Számláink egyenlege november 5-én:

Költségvetési számlánk egyenlege:   - 396. 084. 000.- Ft
Helyi adók számlájának egyenlege:     514. 836. 000.- Ft
Bérlakás értékesítési számlán                 4. 171. 000.- Ft
Kötvény számla egyenlege                       7. 912. 000.- Ft
Kötvény és bérlakás számlán lekötve:  530. 000. 000.- Ft
Napvégi betét számla állása:                  10. 000. 000.- Ft

    Az Oktatási Bizottság megtárgyalta és engedélyezte azt a javaslatot, hogy a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a működő csoportok létszámát megemeljék. Ebben az intézményben október 1-vel iratkoznak be véglegesen a tanulók, így csak most derültek ki a létszámok. Elsősorban a most induló előképző csoportokban alakult ki a túljelentkezés, itt 15-ről 18 – 20 főre engedélyeztük emelni a létszámhatárt.. Ugyancsak most engedélyezte a Bizottság a Gyermekmosoly Óvoda csoportjainak 25-ről 27-re történő emelését.

    Beszámolt az Oktatási Osztály a 2012 / 2013. tanév beindításának tapasztalatairól.

Jól sikerültek a tavalyi tanév pályázatai, összességében 80. 233. 674 Ft összeget sikerült így bevonni a kerület oktatásának a javítására.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály által adott támogatások az iskolába járók részére:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1806 főt részesítettek. 2012 augusztusában ők 5800 Ft összegben, összesen 10. 474. 800 Ft-ot kaptak beiskolázási segélyként.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 447 családot részesítettek. Erre a célra 3. 899. 000 Ft-ot különítettünk el.
Óvodáztatási támogatást 52 családnak, 650. 000 Ft értékben adtunk.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése révén a Felsőoktatási pályázatokra összesen 7. 000. 000 Ft jutott.

A közoktatási intézmények tárgyi feltételei csak kismértékben változtak. A felújítási, karbantartási munkák közül csak az életveszély elhárítását tudták biztosítani. Az intézmények eszközparkja a megszűnt szakiskolákból átvett gépekkel, eszközökkel javult.

Az óvodák a tanévre való felkészülés jegyében bővítették férőhelyeik számát, összesen 54 férőhellyel. Erre szükség is volt, hiszen a 2012. október 1-i statisztika szerint az óvodai gyereklétszám 2074 fő, 73-al több a tavalyinál. a többes beszámítású gyerekek figyelembe vételével a feltöltöttség 99,6 %-os.
A 87 csoportban az egy csoportra jutó átlaglétszám 23,3 fő. A halmozottan hátrányos gyerekek száma 50 fő, számuk csökkent. Étkezési kedvezményben az étkező gyerekek 36 %-a részesül.
A szülői igények számtalan szakkört, foglalkozást hívtak éltre. Önkormányzatunk ingyenes szállítással segíti a korcsolya oktatást, és az úszást is térítés nélkül tanulhatják óvodásaink.

A kerületben ebben a tanévben 8 általános iskola működik. A tanévet 2967 tanuló kezdte meg, ez 24-gyel kevesebb, mint tavaly.
Az alsósok többen vannak, mint a felsősök. A tanulócsoportok száma: 138, átlaglétszámuk 21,5 fő.
A délutáni csoportok száma 72, megegyezik a tavalyival, és a tanulók 52 %-a veszi igénybe. Az átlaglétszám 23,8 fő.
Az iskolákban 12 magántanuló van.
Az étkezők száma 2.000 fő, csökkenő létszámban. Kedvezményekben az étkezők 47 %-a részesül, a térítésmentesek aránya az étkezők 32 %-a.
A sajátos nevelési igényű tanulók száma 125 fő, arányuk 4,1 %, növekszik. A fejlesztésükben a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógusai nyújtanak segítséget.
A hátrányos helyzetű tanulók száma 715 fő, az összes tanulók 5,4 %-a.

Általános iskolai beiskolázás: a nyilvántartások szerint 729 fő tanköteles gyerek volt kerületünkben. Ebből 382 fő iratkozott be iskoláinkba. A Nagy László Általános Iskolába 58 gyermek, kerületen kívül további, több mint 100 gyerek fog tanulni. Az óvodákban 164 gyerek maradt. Így 125 gyerek „eltűnt”, valószínűleg elköltöztek és nincsenek bejelentve, külföldön tartózkodnak, stb.
Két iskolában (Tátra, Zrínyi) csak egy osztály indult, míg a Vörösmarty és a József Attila iskolában három – három, a sport és a német nemzetiségi osztály népszerűsége következtében.
Az előző tanév végén a kihasználtság 88,5 % volt. Ez az idén javul, mivel a Zrínyi egyik épületszárnyát kibérelte a Benedek Elek 4 tanulócsoportja számára, a Tátra pedig egy lakásból beköltöztette a könyvtárát.
Tanórán kívüli foglalkozások száma csökkent, anyagi okok miatt. Néhány fontosabb programot megtartottunk, így a funkcionális analfabétizmus visszaszorításáról szóló Cselekvési terv három éves állásáról be is számoltak az Oktatási Bizottságnak. A német nemzetiségi oktatás, az úszóoktatás és a korcsolya oktatás tavaly is folyt és az idén is megindult.
A nyolcadikat 348 tanuló fejezte be, 30-cal kevesebb, mint tavaly. Közülük 119-en mentek gimnáziumba (34,2 %),  163-an szakközépiskolába (46,8 %), szakiskolába 66-an (19,08 %) mentek.
A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zeneművészeti ágon 603 főt oktattak. Ebből hangszeres oktatáson 505 fő normatívás és 15 fő tandíjas, előképzőn 47 fő csoportos normatívás és 12 fő tandíjas, míg szolfézs és kamara főtárgy 20 fő csoportos normatívás és 4 fő tandíjas vett részt.
A képzőművészeti oktatás lehetőségével 43 fő normatívás veszi igénybe az oktatást.
A növendékek létszáma tehát összesen 646 fő, amely 16 fővel kevesebb a tavalyinál.
Iskolájukon kívül 5 telephelyen (másik iskolában) dolgoznak.

A tanév célkitűzései között az átalakulás biztonságos megtörténtét emelték ki. A többi a szokásos fontos feladatok megfogalmazása.
 

 
Összeállította: Komoróczy László