Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2013. június 13-án. Második rész

Folytatjuk beszámolónkat a június 13-i testületi ülésről. Van miről, hiszen még húsz napirendről, döntésekről, történésekről számolhatunk be.


    A törvényi változások miatt az Oktatási Bizottság helyett a Testület döntött és osztott fel 3. 000. 000 forintot 21 pályázó civil szervezet között. Természetesen az előkészítést és a javaslatot most is a bizottság, illetve annak fideszes többsége végezte.

    Immár sokadszor módosítottuk a Szociális Foglalkoztató alapító okiratát. A jogszabályi módosítások miatti változásokat (pl. szakfeladat számok változása) tudomásul vettük.

    Ugyancsak szinte minden testületi ülésen módosítjuk az intézmények alapító okiratát. Most az óvodák alapító okiratát kellett módosítani, néhány jelentéktelen ponton (bár az anyagi kiadásokkal járó programváltoztatás testületi jóváhagyása nem is mondható annak). Megtörtént.
Módosításként a Csili és a GAMESZ alapító okirata is bejött, azt is módosítottuk.

  Tájékoztatót adott a Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények állami fenntartásába vételének tapasztalatairól a KIK Budapesti XX. Tankerülete. Működéséről a Tankerület vezetője, dr. Nagyné Koczog Tünde, a technikai működésről a GAMESZ igazgatója, Horváthné Sebők Teréz.
Kerületünkben az államosítás 8 általános iskolát, a Lajtha Művészeti Iskolát és a Nevelési Tanácsadót érintette.
A KIK beszámolt létrehozásáról, és arról, hogy létszáma 5 fő. Beszámolt a pályázatokról, melyeken az iskolák indultak. Az intézet helyéről az Ady iskolában gondoskodtak, erről rendszeresen beszámoltunk. Szeptemberben 19 első osztály indul a kerületben.

A GAMESZ beszámolója szerint 112, 75 álláshelyet vettek át az iskoláktól és látják el az iskolák technikai működtetésének feladatait.
Az átállás sok gonddal, költözéssel járt, melyet fokozatosan oldottak meg. Különösen az első hónapokban a gazdaságisoknak vissza kellett segíteni az iskolába, hogy az ott maradt feladatokat át tudják adni az új kollégáknak.
Sok iskola most kívánta megoldani a karbantartás régóta elmaradt feladatait, amire nemet kellett mondani, hiszen a költségvetést nem erre szabták.
A létszám felülvizsgálata nyomán 5 főt kellett elbocsátani, de szerencsére ők már nyugdíjas korúak voltak, így nem maradtak ellátatlanok. Az egyeztetések során a kollégák önként lemondtak munkaidejükből 1 – 1 órát (és persze bérük arányos részét is), így az aktív korúak közül senkit nem kellett elküldeni!
Itt olvashattuk a beszámolóban azt a tájékoztatást, hogy sajnos 4 portás hiányzik a rendszerből, pedig nagy szükség lenne rá. Erről már írtunk korábban, a Téma támogatása című napirendnél.
Öt intézményben jelenleg nincs távfelügyelet, ezt is meg kellene oldani.
A beszámoló kitért arra, hogy sokat segítenek a Közhasznú Foglalkoztató munkatársai, de arra is, hogy nagyon sok a rongálás az iskolákban. Igen nagy értékű rongálás is történik, pl. ajtók berúgása, csapszerelvények ellopása, stb.
A nyugdíjasokat érintő szabályok változása miatt a nyáron újra lesznek változások. Ennek nyomán közel 20 már nyugdíjas kolléga távozik, és helyükre aktív korúak (zömükben munkanélküliek) jönnek, akiket be kell tanítani. Nagy részük kerületi lakos.

    Szintén a testület döntött a 2013. évi oktatási és kulturális céltámogatás felosztásáról. A 2. 000. 000 forintot 20 pályázó között osztotta szét a testület, az Oktatási Bizottság javaslata alapján. Az összeget az intézmények rendezvényeik megtartására fordítják.

    Ugyancsak felosztotta a testület a 2013. évi sportcélú támogatás összegét. Erre a célra szintén 2 millió forintot tartalmaz a költségvetés, melyet 11 szervezet és 9 egyéni pályázó között osztott fel az előkészítő Oktatási Bizottság.

    Pesterzsébet költségvetésében egyházi támogatás című sor is található. Összesen 5 millió forint volt, de a fidesz javaslatára most ezt az összeget megduplázta a testület. A 10 millió forintot az egyházakkal egyeztetve osztották fel.

    Szponzorálási szerződést kötött a testület az ESMTK egyesülettel, ahogy az elmúlt években is tette. A szerződés 5 millió forint + ÁFA összegről szól.

    Rendeletet fogadott el a testület településképi véleményezési eljárásról. Egy 2012. évi törvénymódosítás után lett lehetőség a rendelet megalkotására. A törvény több jogkörrel ruházta fel a polgármestert a településkép alakításában, változásának szabályozásában. Ezért új jogintézményt hoztak létre, ezt szabályozza kerületi szinten a rendelet.
A polgármestert az eddig is működő Tervtanács fogja segíteni, az építészek nyilván tanulmányozni fogják majd megnövekedő feladataikat.

    Az előbb felsorolt változás miatt a Tervtanácsról szóló eddigi rendeletet is hatályon kívül helyeztük, és újat fogadtunk el helyette. Összhangba került a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelettel. 

    500. 000 forinttal támogatja önkormányzatunk az Országos Mentőszolgálat Alapítványt, amely a kapott összeget 1 millió forintra kiegészítve légzésfigyelő monitort vásárol a pesterzsébeti Mentőállomás autói részére.


   Ugyancsak támogatja az önkormányzat azt a tervet, hogy a Dél-pesti Kórház Ady Endre utcai Szakrendelőjét részlegesen felújítsák. A felújítás a betegellátás zavartalansága mellett (így tervezik) folyna és két év alatt szándékoznak végrehajtani. A tervezett munkák 620 millió forintba kerülnek, mi idén 8, jövőre 7 millió forintot adunk hozzá.

    Ez a nap a támogatások napja volt. A Csipet Csapat Családi Napközi Kiemelten Közhasznú Alapítvány 500. 000 forint támogatást kapott sporteszközök vásárlására, új tornaterme berendezése segítésére.

    A 3. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa, dr. Molnár Imre elhunyt (erről már korábban beszámoltunk). Most arról döntött a testület, hogy közös megegyezéssel június 30. napjával felbontja a szerződést az örökössel, és megbízási szerződéssel foglalkoztatottakkal látja el a feladatot a továbbiakban.

    Újabb pályázat benyújtásában támogattuk a Szociális Foglalkoztatót. Eszerint 80 fő 6 órás foglalkoztatására július 1 és október 31 között, majd ugyancsak 80 fő 6 órás foglalkoztatására november 1 és február 28-ig vállalkoznak a pályázattal. Önkormányzatunk 12,5 millió önrészt vállalt, mintegy 60 millió forint támogatás elnyeréséért cserébe.

    A napirend szerint a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megtárgyalása következett volna. Az ellenzék ismételten tiltakozott ellene (már délben, a napirend tárgyalásánál is). Indokaik szerint az anyagot, amely 85 oldalból áll, csak kedden kapták kézhez, bizottság nem tárgyalta meg. Szerintük a tárgyalás mellett érvelő fideszesek sem olvasták el. Semmi nem indokolja az elkapkodott vitát. Végül polgármester úr elnapolta a következő ülésre.

   Önkormányzatunk költségvetését ismételten módosítottuk. A kiadási előirányzatokat  164 millióval emeltük fel, és természetesen a bevételi oldal is emelkedett. Az emelkedés a személyi juttatások, a dologi kiadások, a tartalékok sorait érintették.

    Engedélyezte a testület a Nagy-Szivárvány Gimnázium részére, hogy önkormányzatunk felé fennálló tartozását részletekben fizesse meg.

    Elfogadta a testület, hogy pályázzon a Hivatal épületének napelemekkel való ellátására, energia nyerésére. A pályázott összeg 16 millió forint.

    Az Önkormányzati Szövetségek felhívására 4 millió forinttal támogattuk az árvízvédelmi munkálatok és károk felszámolását célzó alapot.

   Nyári étkeztetési célra 4,7 millió forint támogatást nyertünk.

    Ezen az ülésen ismételten kemény vita alakult ki, amelynek a végén a hangfelvételt is kikérték a képviselők. Különösen az SZMSZ napirendnél, és a 35. napirendi pontnál hangzott el Földesi Gyula részéről minősíthetetlen, elfogadhatatlan hozzászólás.Összeállította: Komoróczy László