Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2012.09.13.

A nyári szünet utáni első testületi ülést tartottuk szeptember 13-án. Rögtön jó hosszú is lett, hiszen a Közmeghallgatás is ezen a napon volt.


    Polgármester úr beszámolójában elmondta, hogy július hónapban két százéves lakótársunkat is köszönthettük. További jó egészséget kívánunk Nekik!

    Augusztus 2-5 között 3 fős képviselői delegáció látogatott el testvérvárosunk, Székelykeresztúr Kistérségi Napok városi ünnepségsorozatára. Önkormányzatunk ajándékaként az R-Go Együttes és Fehér Zsuzsa énekes-gitáros lépett fel a műsorban.

   Augusztus 16 és 20 között lengyel testvérvárosunk, Nova Slupia történelmi hagyományait felidéző rendezvényein vett részt polgármester úr és a lengyel nemzetiségi kisebbségi önkormányzat vezetője.

   Megtartottuk augusztus 19 – 20-án immár hagyományos Szent István Napi Forgatagunkat. Dr. Zsóka Sándor tb. kanonok úr 28 évi szolgálat után ekkor misézett utoljára Pesterzsébeten nyugalomba vonult.

    A nyár folyamán kilenc péntek délután tartottunk térzenét a zenét kedvelőknek.

    Szeptember 7-én új csoportszobát és felújított tornaszobát adtak át a Kerekerdő Óvodában, ahol 20 fős, új csoport kezdte meg a tanévet.

    Pénzügyi információk: 2012. szeptember 10-én:

Költségvetési számlánk egyenlege:  - 274. 709. 000 Ft
Más számláinkon:                                10.  000. 000 Ft

    Átadtuk a bérlő részére a Széchenyi Iskola épületét.

    Pontatlanság miatt módosította a testület a két középiskola megszüntető okiratát.

   A júliusi ülésen öntött a testület arról, hogy dr. Lakó László fogszakorvos nyugdíjba vonulása miatt a feladatot helyettesítéssel látja el. Most a szükséges összegnek a költségvetésben való elhelyezéséről döntött.

    Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri beszámolót.

    Ezután a testület fellebbezéseket utasított el, mert a határozatok megfeleltek a törvényi előírásoknak és a helyi rendeleteknek.

   Még mindig zárt ülésen döntött testületünk a 2012. évi kerületi kitüntetésekről. A helyi elismeréseket a november 15-i Díszülésen fogják átvenni a díjazottak.

    A Képviselő-testület ezt követően a Jégcsarnok Kft. 2011. évi beszámolóját tárgyalta.
A mérleg szerint a Kft. tavaly 123,7 millió forint bevétellel szemben 141,5 millió forint kiadást produkált, azaz a tényleges vesztesége 29,8 millió forint volt (erről már a tavaszi ülések után írtunk).
A legnagyobb kiadások: áram fogyasztás 36 millió, gáz fogyasztás 4,9 millió forint, míg a személyi kiadások 20 millió forintra rúgtak.
A beszámoló összehasonlítást végzett a 2011 és 2012 hasonló időszakai között. Megállapította, hogy a kinnlevőségek csökkentek, kisebb a tartozások összege. A használók számának csökkenése megállt, ezt biztatónak tartják. A bérlő csapatok száma viszont csökkent, mert államilag támogatott jégfelületek vannak a közelben, ezek olcsóbban kínálják a lehetőséget. A Jégcsarnok több nagyjavítást (jégkészítő gépek, vízvezeték rendszer) végzett el és ennek nyomán az olcsóbb üzemeltetésben reménykednek. További felújításokat terveznek még az idén. A testület elfogadta a beszámolót.

   Módosította a testület egyes nevelési – oktatási intézmények dolgozói létszámát. Részben átszervezések miatt, részben gyereklétszám csökkenés miatt volt erre szükség.

   Ezután módosították az óvodák alapító okiratát. Ezt törvényi változások tették szükségessé (létszám, csoportok száma).

    Testületünk támogatta, hogy 5 általános iskolánk pályázatot nyújtson be az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatra. A 70 –230 millió forintos pályázatokat –elnyerésük esetén – két év alatt kell megvalósítani, önrész nem kell hozzá.

   Beszámolót fogadott el a testület Pesterzsébet 2012. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról. Mivel gyakran írunk gazdasági ügyekről, ezt most nem részletezzük, lényegében a módosított költségvetésnek megfelelő beszámolót olvashattunk.

   Ezt követően viszont ismét módosítottuk ez évi költségvetésünket. A rendelet mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 94, 862 millió forinttal emelte meg. A módosításokat a nyári pénzmozgások indokolták.

   Törvényi módosulás miatt hatályon kívül kellett helyezni az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendeletünket. Ez azt jelenti, hogy bárki, bármilyen és számtalan  állatot tarthat kerületünkben is, a mi korlátozásunk megszűnt. Persze az egyéb szabályok nem változtak, így az, hogy egy állatnak hány négyzetméter, milyen egyéb körülmények biztosítása szükséges, azt törvény szabályozza. Ezt viszont továbbra is lehet ellenőrizni és be nem tartása esetén bírság, illetve az állattartás megtiltása is lehetséges. Különösen vonatkozik ez az emberre veszélyes állatoknál.

   Módosította a testület a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét. Egyrészt itt is ki kellett venni az állattartásról szóló részeket, másrészt bekerültek az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét megsértők szankcionálásáról szóló szankciók.

   Elvi támogatását adta testületünk a Fővárosi Településszerkezeti Terv módosítására, amely a Mediterrán Lakópark és a Délpesti Szennyvíztisztító közötti területet érinti. Az itt található véderdő módosulna, a terület felhasználása változna. Az engedély birtokában a terület tulajdonosai költségén készül el a terv és ezt kell majd érdemben elbírálnia kerületünknek és a döntéshozó fővárosnak.

  Megváltoztatta a testület a képviselők díjazásáról és juttatásairól szóló rendeletét. Ebben ugyanis benne volt, hogy a képviselők térítés nélkül használhatják a sportlétesítményeket. Mint polgármester úr megjegyezte, tudomása szerint eddig sem használta senki ezeket a létesítményeket, de most a Fidesz frakció javaslatára ennek elvi lehetőségét is kivettük a rendeletből.

   Módosította a testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. Ennek oka a Városfejlesztő Kft. telephelyének átadása, illetve a vagyon feletti rendelkezés pontosítása volt.

   Jóváhagyta a testület Önkormányzatunk és a Hivatal közötti megállapodást, amely a Pesterzsébet című újság kiadásáról és annak feltételeiről rendelkezik.

   Testületünk jóváhagyta a 9. számú felnőtt fogorvosi körzet (Székelyhíd utca 8.) praxisjogának átadását és elő-szerződést kötött dr.Balogh Enikővel. Sikeres munkát kívánunk Neki!

   Arról döntött a testület, hogy az Önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítása megkötésekor a jövőben két évre köti azt meg. Az előterjesztés szerint ezt kedvezőbb feltételekkel lehet megkötni, mint a jelenlegi egy éves időtartamút. Érdekes, hogy  az előirányzatot 20 %-al mégis emelték!!

    A Képviselő-testület több, tulajdonában álló épületet, üzletet, hirdetett meg korábban eladásra. Most, mivel nem volt rájuk jelentkező, a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, majd újra kiírta azt. További üzletek is meghirdetésre kerültek. Érdeklődni a Vagyongazdálkodási Osztályon lehet.

   Módosította a testület az üzletek, épületek bérbeadásáról szóló rendeletét. Ennek lényege, hogy az egy millió, vagy annál nagyobb nettó összegű éves bérleti díj esetén a bérlő tegyen közjegyző előtt tartozáselismerő nyilatkozatot, amely megfelel a bírósági végrehajtási törvénynek. Ezenkívül el kell fogadniuk az esetleges adósságukról szóló törvény szerinti ténytanúsítványt. Az előterjesztők a nem fizető bérlők elleni hatásosabb fellépést remélik ettől a módosítástól.

   Csökkentési kérelmet nyújtott be a Montessori Alapítvány a Kálmán utcai épület bérleti díjából. Arra hivatkozott, hogy az épület egy részét nem használja. Az előterjesztés tartalmazta, hogy az épületet megtekintették és így adtak ajánlatot az árra. A testület elutasította a kérést.

   A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Treasury keretszerződést kössön az OTP-vel. Ennek az a lényege, hogy lehetőség lesz bármikor, az önkormányzat kezdeményezésére, adott időpontban rögzíteni a svájci frank árfolyamát és a legközelebbi törlesztő részlet fizetésénél ezen az árfolyamon kell majd fizetni. A feladattal a pénzügyi osztály vezetőjét és helyetteseit bízzák meg.

   Törvényi változás miatt ismét a folyószámla hitellel kellett foglakoznia a testületnek. A stabilitási törvény előírta, hogy a folyószámla hitelt éven belül kell vissza fizetni. Mivel az előző november 21-én lejár, a Képviselő-testület felhatalmazást adott, hogy december 31-ig, 600 millió forint erejéig folyószámla hitelt vegyünk fel az OTP banktól.

   Tárgyalta a testület azt az előterjesztést, amely az iskolák államosításával, pontosabban annak egyik következményével foglalkozott. Önkormányzatunknak is döntenie kellett arról, hogy működteti e az oktatási intézményeit a jövőben. A törvény szerint ez a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételek biztosítását jelenti.
Ez alól csak külön jogszabályban meghatározott módon mentesül.
Jelenleg még semmilyen konkrét információ, adat nem ismert, hogy a következő pénzügyi évben milyen támogatással, átengedett bevétellel számolhat az önkormányzat. A jogszabály csak a pedagógusok és az oktatást közvetlenül segítők bérének állami átvállalásáról szól. Az intézmények várható működési költsége 703 millió forint. A szándéknyilatkozat 3013. szeptember 1-től lép életbe, a mostani tanév még minden vonatkozásban minket terhel. Testületünk a feladatot vállalta.

   A hitelek biztosítéka megteremtése érdekében a testület módosította rendletét és kivette a korlátozottan forgalomképes vagyon köréből a sportpályákat és sportcélú létesítményeket.

   Mivel a jövő év költségvetése és az év indulásának pénzügyei nem átláthatók és bizonytalanok a Hivatal javaslatára hitel beszerzési közbeszerzés indul. A 600 millió forint, 5 éves futamidejű kölcsön a folyószámlahitelt váltja ki, ha szükséges. A hitel felvételéhez a kormány engedélye szükséges...

   Az előbb említett engedélyhez szükséges az ”adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek „felsorolása a költségvetési évet követő három évben. Ez az irat a költségvetés melléklete, de most pontosították az idén történtekkel.

  A bizottsági napirendnél szólt hozzá Csaszny Márton és tájékoztatta a testületet, hogy van egy augusztusi kormányhatározat, melyben a kormány visszavonja EU-s pályázatát a Soroksári Duna kotrásáról és egyéb feladataikról. Sokat dolgoztunk az előző években ezért a programért, és fontos lett volna az erzsébetieknek. Például, hogy fürödni lehessen a Kisdunában...


 

Összeállította: Komoróczy László